25.11. - Потписан нови Колективни уговор у ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац

Нови колективни уговор за запослене у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, данас је потписан у Бањој Луци. Колективни уговор у име Јавног предузећа  потписао је в.д. директора Славен Гојковић са предсједницима синдикалних организација, Блажом Продановићем испред Синдиката запослених ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и Душаном Марковићем испред Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“.


Преговори око закључивања Колективног уговора вођени су између Управе Јавног предузећа и Одбора за преговоре који је састављен од чланова оба репрезентативна синдиката у Јавном предузећу.
Колективним уговором прецизније су уређена права и обавезе радника и послодавца, а измјене у односу на претходни, односе се на:
Договорена је цијена рада у износу од 140 КМ  и иста је  промјењљива категорија на нивоу Јавног предузећа.  Као и до сада, цијена рада може бити већа или мања, а  зависи од производно-финасијских резултата Јавног предузећа и иста се  преиспитује  сваких шест мјесеци у току пословне године, а споразумно је утврђују Управа Јавног предузећа и предсједници репрезентативних синдиката Јавног предузећа. Цијена рада се утврђује прије обрачуна плате за наредно тромјесечје.
Умањење цијене рада врши се и у организационим дијеловима који нису извршили реализацију производње у планираном обиму и који су са нарушеном финансијском равнотежом, према сљедећим критеријумима: ако је проценат извршења производње шумских дрвних сортимената за претходни извјештајни период (шестомјесечни, деветомјесечни и годишњи), у односу на динамички план производње, до 70%, цијена рада се умањује за  15%; ако је проценат извршења производње шумских дрвних сортимената за претходни извјештајни периоду, у односу на динамички план производње, од 71% - 90%, цијена рада се умањује за 5%, а за извршење производње преко 90% цијена рада се не умањује; ако је просјечно остварена цијена шумских дрвних сортимената мања у односу на планирану, цијена рада се умањује у проценту у којем је просјечно остварена цијена мања од планиране; ако је организациони дио у лошем финансијском положају и има угрожену финансијску ликвидност, цијена рада се умањује до 15%. Укупно умањење цијене рада по свим критеријумима не може бити веће од 15%.

Цијена рада се може увећавати организационом дијелу до 10% зависно од производно-финансијских резултата. Одлуку о увећању цијене рада доноси Управа Јавног предузећа на приједлог директора организационог дијела и предсједника синдикалне организације  репрезентативног синдиката који је већински у том организационом дијелу.  У организационим дијеловима у којима је дошло до повећања или смањења цијене рада за исти процентуални износ се повећава или смањује плата директора тог организационог дијела.
Уговором је прецизирано и питање рада од куће, као и рада у случају отежаних услова рада  или немогућности обављања редовне дјелатности Предузећа.
Накнада плате у случају привремене спријечености за рад због болести и повреда износи 70% од плате коју би остварио да је био на раду. Уколико је привремена спријеченост изазвана изолованошћу као клицоноше или због појаве заразе или због добровољног давања ткива и органа, радник остварује право на накнаду плате у висини од 90 % од плате коју би остварио да је био на раду.
Остале накнаде запосленима по основу рада остају непромијењене.

Јубиларне награде Предузеће може  исплатити радницима у износу од 300,00 КМ за навршених 20 година радног стажа у Јавном предузећу, односно 500,00 КМ за навршених 30 година радног стажа у Јавном предузећу.

Нови документи

18. Jul 24
Одлука о измјени одлуке за набавку услуга у шумарству број: 11.26/0205-1924-1/24 датум: 17.07.2024.године ШГ 'Милићи'
17. Jul 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2565-3/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Приједор'
17. Jul 24
Поништење дијела поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2782-3/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Рибник'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2602-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Бања Лука'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2604-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Горица'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2605-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Врбања'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2782-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Рибник'
17. Jul 24
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-2434-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Добој'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-2565-2/24 датум: 16.07.2024.године ШГ 'Приједор'
17. Jul 24
Одлука о избору најповољније понуде за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2539-2/24 датум: 17.07.2024.године ШГ 'Романија'