Скупштина

Послове Скупштине Јавног предузећа сходно члану 5. Закона о јавним предузећима,  обавља Влада Републике Српске.
 
Скупштина Јавног предузећа надлежна је да:
- доноси Статут Јавног предузећа,
- доноси измјене и допуне Статута,
- утврђује пословну политику Јавног предузећа,
- даје сагласност на цјеновник Јавног предузећа,
- усваја годишњи план и извјештаје о пословању,
- доноси Пословник о свом раду,
- доноси Етички кодекс,
- доноси трогодишњи план пословања и ревидирани план пословања,
- доноси програм инвестиција за плански период и усваја годишњи план инвестиција,
- именује и разрјешава Надзорни одбор,
- именује и разрјешава Одобор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама,
- одлучује о статусним промјенама,
- промјенама облика и престанку Јавног предузећа у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о предузећима, ·
- одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
- одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака,
- одлучује о повећању и смањењу основног капитала Јавног предузећа,
- одлучује о оснивању нових предузећа,
- одлучује о остваривању захтјева Јавног предузећа према члановима Управе и Надзорног одбора у вези са накнадом штете настале у пословању Јавног предузећа,
- одлучује о другим питањима у складу са Законом и Статутом.