Одбор за ревизију

Одбор за ревизију је орган састављен од 3 (три) члана. Члан Одбора за ревизију не може бити лице које има финансијски и други интерес у Јавном предузећу.
Одлуку о именовању чланова Одбора за ревизију доноси Скупштина, на приједлог Надзорног одбора, а након спроведеног јавног конкурса и одабира лица која су најквалификованија за функцију члана Одбора за ревизију. Влада Републике Српске, у функцији Скупштине Јавно Предузеће Шумарства "Шуме Републике Српске" А.Д. Соколац, на 113. сједници, одржаној 18.03.2021. године Рјешење о именовању вд чланова  Одбора за ревизију Јавног предузећа на период до два мјесеца.

1. Здравко Ковачевић, предсједник, , запослен на Шумарском факултету у Бања Луци,
2. Горан Јовић, дипломирани инжењер шумарства,
3. Акександар Плазинић, дипломирани економиста.


Директор Одјељења за интерну ревизију обавља функцију члана Одбора за ревизију без права гласа у овом Одбору.
Награђивање чланова Одбора за ревизију врши се према Одлуци Скупштине Јавног предузећа.

Одбор за ревизију дужан је да:

- именује вањског ревизора,
- именује директора Одјељења за интерну ревизију на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, уколико Главни ревизор није извршио именовање у складу са одредбама Закона о јавним предузећима. 
- размотри годишњу студију ризика и план ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити, те осигура да пријављена питања буду без одлагања и на одговарајући начин коригована,
- размотри студију ризика из претходне одредбе и план ревизије у споразуму са Главним ревизором по питању обраде, нарочито у случају када је Главни ревизор именовао директора Одјељења за интерну ревизију Јавног предузећа,
- осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са Планом ревизије,
- осигура да интерне контроле Јавног предузећа буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
- поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,
- консултује се са Главним ревизором у погледу независне ревизорске организације или струковне стручне групе која врши стручно унутрашње струковно оцјењивање Одјељења за интерну ревизију сваке двије до три године,
- осигура да Одјељење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са међународним ревизијским стандардима.