Управа

Управу Јавног предузећа чини директор Јавног предузећа и 5 (пет) извршних директора.
Управа се бира и поставља од стране Надзорног одбора, на основу спроведеног јавног конкурса на период од 4 године, одлуком већине, отвореним избором технички најквалификованијег кандидата, у складу са оперативним и пословним потребама Јавног предузећа.
Надзорни одбор закључује посебне уговоре са члановима Управе о њиховим правима и обавезама и примањима, у складу са законом, Статутом и Колективним уговором.
Члан Управе не може бити лице које обавља извршну функцију у политичкој странци.
Награђивање чланова Управе врши се према Одлуци Надзорног одбора Јавног предузећа.

У надлежности Управе је:

- извјештавање Надзорног одбора на захтјев Надзорног органа,
- спровођење Етичког кодекса,
- организација и вођење послова Јавног предузећа,
- утврђивње смјерница за израду производно-финансијских планова,
- старање и одговорност за законитост рада Јавног предузећа,
- израда и надгледање реализације планова пословања,
- предлагање и спровођење смјерница о набавци и спровођење важећих прописа,
- доношење Правилника и Упуства о набавци којима се уређује поступак набавке у Јавном предузећу у складу са законопм којим се регулише та област,
- давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
- давање појединачне сагласности на инвестиције садржане у Плану инвестиција који је усвојен од стране Скупштине Јавног предузећа,
- давање сагласности на закуп шумског земљишта у површини до 0,5 ха,
- обезбјеђење поступања свих одговорних лица у складу са Етичким кодексом тако што ће се у случају кршења начела истог спроводити прописани дисциплински поступак,
- утврђивање приједлога о расподјели добити и покрићу губитака,
- запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима Јавног предузећа и важећим законима,
- давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
- давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових предузећа,
- други послови утврђени Законом, Статутом и другим актима Јавног предузећа.

Чланови Управе

1. Славен Гојковић, дипломирани инжењер шумарства, директор Предузећа, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
2. мр Ненад Копривица, извршни директор за финансијско-рачуноводствене послове, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
3. мр Раденко Лакетић, извршни директор за комерцијалне послове, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
4. Јелена Божић, дипломирани правник, извршни директор за правне, кадровске и опште послове, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
5. Милан Тепић, дипломирани инжењер шумарства, извршни директор за производњу, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
6. Срећко Илић, дипломирани економиста, извршни директор за план, анализу и информатику, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
7. Радмила Шаран, дипломирани инжењер производног менаджмента,извршни директор за остале шумске производе и остале дјелатности, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

Правила награђивања чланова Управе

 

Награђивање чланова управе регулисано је Одлуком Надзорног одбора.

Одлуком Надзорног одбора утврђена је висина основне плате, с тим што члану Управе припада и право на увећање основне плате по основу минулог рада према важећем Општем, Посебним и Појединачним колективним уговором,
Члану Управе припада право на увећање личних примања по основу одговорности за обављање најсложенијих послова у складу са наведеном одлуком.
Са члановима Управе закључују се посебни уговори-менаџерски уговори, у којима се прецизно регулишу права и обавезе члана Управе, као и плата члана управе.