Јавност информација

Јавност информација у шумарству

За успјешно дјеловање јавности на шумарски сектор неопходна је јавност свих облика и врста информација у вези шумарства. Те информације треба да се односе на стање шума и шумарства и требају бити благовремене и имати право слободног приступа за све грађане Републике Српске. Информације се могу дистрибуисати на различите начине путем разних медија (електронски, путем новина, публикација, часописа путем радија и телевизије и др.).
Данас у вези шума значајне информације се могу добити путем web странице ЈПШ "Шуме Републике Српске" (www.sumers.org),  гдје се могу пронаћи следећи садржаји:
- Планови пословања за државне и приватне шуме као и план ловства
- Извјештаји о пословању
- Катастар шума и шумског земљишта за државне и приватне шуме
- Цјеновник производа шумарства
- Расположиве количине шумских дрвних сортимената
- Расположиве количине садног материјала
- Стање реализације шумских дрвних сортимената по купцима
- Тендери за уступање радова у шумарству и продају шумских дрвних сортимената путем лицитације
- Информације о стању шума и шумског земљишта и ловства по организационим дијеловима
- Информације о цертификацији газдовања шумама
- Број телефона за дојаве грађана о свим активностима у сектору шумасртва
- "Црна листа" купаца и извођача радова
- Закони и подзаконска акта
- Корисни линкови са домаћим и међународним институцијама значајним за област шумасртва

У интерном дијелу сајта налазе се информације о заштити радника, интерним актима, FSC стандарди за цертификацију газдовања шумама, идентификацији и издвајању шума високе заштитне вриједности, међународне конвенције, публикације, преглед ријетких угрожених и заштићених врста флоре и фауне, списак хемијских средстава чије је кориштење забрањено, обука радника,  списак закона и других аката која се користе у Предузећу, вођење књиге жалби, примједби и захтјева, процедуре и др. информације.
На сајту Јавног предузећа поред сталних садржаја и актуелних вијести налазе се и обавјештења о изради, јавном увиду и јавној расправи шумскопривредних основа (десетогодишњи план газдовања), чиме је обезбијеђено учешће свих заинтересованих страна код доношења једног од најзначајнијих докумената у шумарству.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде има могућност приступа свим информацијама Јавног предузећа.
Већина напријед наведених садржаја се поред сајта налази и на огласним таблама организационих дијелова Предузећа, а неки садржаји и на лако доступним и добро посјећеним мјестима на подручју локалних заједница.
Комуникација са осталим заинтересованим странама се одвија кроз сљедећа докумената:

Локалним заједницама:
-    јавно доступан сажетак ШПО,
-    годишњи планови и извјештаји о пословању
-    реализација ШПО
-    локације издвојених шума високе заштитне вриједности

Дрвној индустрији:
-    расположиве количине шумских дрвних сортимената,
-    критерији за одабир купаца шумских дрвних сортимената

Извођачима радова у шумарству:
-    планирана одјељења за сјечу

Локалном сеоском становништву:
-    преглед локација на којима је планирано издавање огревног дрвета

Овдје је значајно нагласити да Јавно предузеће издаје информативно-стручни часопис „Шуме“ који је јавно доступан на цијелом подручју Републике Српске за све заинтересоване стране.