Надзорни одбор

Чланови Надзорног одбора ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац
Рјешењем Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2893/17 од 16.11.2017. године,  за чланове Надзорног одбора ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац именовани су:
1. Проф. др Биљана Марковић, предсједник
2. Ранко Стојановић, дипл. инж. шумарства, потпредсједник,
3. Оливер Марковић, дипл. правник
4. Вид Стојановић, дипл. економиста,
5. Марија Шкобо, дипл. инж. шумарства.
Надзорни одбор се састоји од 5 (пет) чланова, које именује и разрјешава Скупштина Јавног преедузећа, узимајући у обзир да у састав Надзорног одбора уђе најмање по један члан шумарске, економске и правне струке.
      
Надзорни одбор надлежан је да:
- надзире рад Управе Јавног предузећа,
- доноси Пословник о свом раду,
- предлаже Статут и Етички кодекс Скупштини Јавног предузећа,
- доноси опште акте Јавног предузећа који нису стављени у надлежност Скупштине, односно другог органа Јавног предузећа,
- иницира сазивање Скупштине Јавног предузећа,
- предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
- именује и разрјешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним Статутом и Законом,
- надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са наложеним роковима,
- систематски надзире пословање и законитост пословања Јавног предузећа,
- одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима, 
- доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
- разматра правилник и упуство за поступак набавке у смислу његове усаглашености са законом и даје сагласност на исте,
- даје овлашћење за ограничене активности у складу са Законом,
- даје упутства генералном директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
- доноси одлука о инвестирању у складу са Законом и Статутом,
- даје приједлог Скупштини о оснивању нових предузећа,
- даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
- присуствује сједницама Скупштине Јавног предузећа уз учешће у расправи без права гласа,
- прегледа пословне књиге и исправе Јавног предузећа,
- редовно извјештава Скупштину о свом раду,
- даје инструкције органима Јавног предузећа ради отклањања неправилности у раду Предузећа,
- обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима Јавног предузећа

 

Правила награђивања чланова Надзорног одбора 

Награђивање чланова Надзорног одбора регулисано је Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-647/06 од 04.03.2006. године.

Извјештаје о раду Надзорног одбора можете преузети овдје.