Биодиверзитет

Очување биодиверзитета шумских екосистема и његов мониторинг

Бројност и разноврсност флоре и фауне је врло висока, али је велик број врста како биљних тако и животињских угрожен.
Актуелни облици очувања биодиверзитета, зависно од тога да ли се конзервација реализује преко очувања, природних популација или преко подизања специјализованих култура су:
 
1. Очување биодиверзитета конзервацијом зрелих састојина кроз природне резервате, националне паркове, сјеменске састојине и групе стабала или појединачна стабла и
 
2. Очување генофонда подизањем специјализованих култура: арборетуми, живи архиви, тестови провенијенција, тестови потомства, сјеменске плантаже. За потребе очувања биодиверзитета, тренутно су издвојене природне популације различитог карактера и то: Национални паркови, Прашумски резервати и Сјеменске састојине а у току је оснивање сјеменских плантажа.

 

Мјере за очување биодиверзитета шума

 

Досадашњим активностима на практичном уређивању шума дефинисани су и картирани различити типови шума што је поуздан основ заштите оних које у односу на конкретни циљ треба штитити. У циљу очувања генетске базе у Јавном предузећу је издвојено 53 сјеменска објекта.

 

Мониторинг стања биодиверзитета шума

 

Мониторинг статуса биодверзитета у појединим земљама је заснован на праћењу компоненти биодиверзитета (екосистеми, станишта, врсте, популације, гени), у складу са организационим и финансијским могућностима.
Радове планирати тако да се флора не уништава  или оштећује у подношљивом обиму. На терену констатовати евентуално присуство ријетких, рањивих, угрожених и заштићених врста. Уколико су присутне потребно је навести у Пројекту за извођење. Пројектант треба изнаћи таква технолошка рјешења која ће најмање угрозити поменуте врсте чије је присуство уочено. Пројектант, као и остало техничко особље треба да има довољно знања како наведене врсте препознати и правилно третирати. У том циљу извршити обуку стручно-техничког особља. Планирање траса тракторских влака вршити тако да се оштећење дубећих стабала која нису предвиђена за сјечу сведе на минимум. Уколико је изводљиво, користити механичку заштиту угрожених стабала, ако се дозначује непосредно уз планку оставити пањеве висине 1 метар као зажтита следећим стаблима.
Пројектант, као и извођач радова треба поштовати миграционе и приступе путеве појилиштима и хранилиштима и сл. Обратити пажњу да ли постоје гнијезда птица и радове прилагодити тако да се не оштете или униште. Стабла која су остављена за гнијежђење птица не обарати, нити усмјеравати друга стабла према њима да би се избјегла оштећења истих. Приликом радова не изазивати прекомјерну буку која би утицала на помјерање дивљачи са станишта. Строго је забрањено хватање и дирање младунаца ако се уоче у шуми, те покушај припитомљавања истих.

Настојати да се пејзаж не нарушава уколико планираним активностима није предвиђено побољшавање пејзажа.( нпр. Пошумљавање голети способне за пошумљавање, чишћење вјештачки подигнутих насада, превођење одређених шумских површина у више газдинске облике.) Газдовање прилагодити тако да аутохтоне врсте тог подручја остану у што већем броју, а на мјестима помоћи природи да се стабилизује.