Историјат

Јавно предузеће шумарства Српске Републике Босне и Херцеговине основано је Одлуком Владе Српске  Републике Босне и Херцеговине број 03-599 од 08.06.1992. године (''Службени гласник српског народа у БиХ'', број 9/92) и регистровано је у складу са важећим прописима код Основног суда у Бања Луци на дан 03.02.1993. године и измјенама уписа од 07.02.1997., 06.07.1998.,02.11.1999., 09.04.2001. и 09.05.2001. године.
Промјена облика организовања Јавног предузећа у друштво капитала-акционарско друштво  извршена је на основу Закона о измјенама и допунама Закона о шумама (''Службени гласник Републике Српске'', број:53/05) и уписана је код Основног суда у Сокоцу 26.09.2005. године.
Пун назив Јавног предузећа је: Јавно предузеће шумарства ''Шуме Републике Српске'', акционарско друштво-Соколац.
Скраћени назив Јавног предузећа је: ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д.Соколац.
У свом пословању Јавно предузеће користи назив у пуном или скраћеном облику, у коме је исто уписано у судски регистар.
Сједиште Јавног предузећа шумарства '' Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац је на адреси Романијска 1 у Сокоцу.