Земљиште и воде

Заштита и очување шумског земљишта од ерозије и водне функције шума

Према структури површина по основној намјени, учешће заштитних шума земљишта и вода је значајно, с тим што су код њих вриједности запремине и прираста по ха далеко испод просјека за укупан шумски фонд. Потребна је израда катастра тих шума, а према њима треба да се примјењују посебне мјере газдовања по врстама (заштите, очувања, његе, санације, обнове и додатних мјера).

 

Очување шумског земљишта

Очување шумског земљишта и заштиту земљишта у шумама и шумским подручјима од ерозије представља врло значајан задатак, јер од очувања земљишта зависе све остале функције шума, у оквиру задатака очувања животне средине. Степен очуваности шумских земљишта уско је повезан са карактером земљишног покривача. Стабилне и добро очуване шумске екосистеме у главном карактеришу очувана и високо продуктивна шумска земљишта. У деградираним шумама процеси деградације земљишта често су веома изражени, а нарочито су угрожена земљишта необраслих шумских површина.
 
 
 
 

Основне елементе у процесу заштите, представља развој смјерница (процедура) за очување шумског земљишта и заштиту од ерозије и других процеса деградације.
У Предузећу у процесу планирања настојати да се избјегне: засијецање нагиба, узимање грађевинског материјала  из падина подложне клизању земљишта, код планирања тракторских влака  одвођење постићи извођењем планума на вањску страну засјека и мјестимичном уградњим камених  или дрвених процједница.
Уколико се тракторске влаке неће користити дуже вријеме треба предузети мјере за спречавање ерозија. У том смислу возна површина се може затравити сјетвом траве или посипањем трине од сијена , како би се затравило и успорило кретање воде по влакама. На стрмим влакама потребно планирати изградњу попречних канала косо преко планума на вањску страну. Јарак траба копати на размаку 30 до 50 метара, у условима интезивних киша обуставити кретање трактора по влакама све док се не оцједе. Нове путеве унапријед планирати на топографским картама са уцртаним  водотоцима, исте прилагодити топографији терена тако да долази до минималних измјена природних услова. Гдје је то могуће путеве планирати на природним заравнима, благим падинама, путеве не градити уз осјетљиве површине, уз обавезну стабилизацију насипа и усјека у погледу ерозије, одводне канале и пропусте планирати да смањи ерозију земљишта.

 

Очување и унапређивање водозаштитне функције шума


Функција одрживог управљања шумама за квалитет и квантиитет водних ресурса још није адекватно препозната. Улога корисника/власника шума у очувању и унапређењу водозаштитне функције шума још није призната од стране доносиоца одлука.
Имајући у виду да већина квалитетних вода потиче из шума и шумских подручја, неопходно је да се шумарство у будућности укључи као равноправан партнер у администрацију и управљање водама.
Приликом планирања радова утврдити постојање изворишта, водотока, бара, језера и мочвара. Радове планирати тако да се избјегну негативни утицаји на подземне и надземне воде. Посебну пажњу обратити  на планирање  изградње шумских комуникација. Избјегавати изградњу таквих објеката  у коритима водотока  и поред  извора, бара, мочвара и језера.
У газдинствима гдје се изводе радови у сливним подручјима водених токова, обавезно планирати и изводити радове ван водених токова, а на мјестима гдје влаке прелазе водене токове исте обавезно премостити.
Приликом извођења радова водити рачуна да у водотоку не остају дијелови дрвета или остаци од сјече (гране, разни отпад, овршци), односно корито потока треба бити чисто.
Поред наведеног потребно је водити рачуна о заштити заштитне зоне око водотока како у одјељењима тако и на међустовариштима и то да ширина заштитне зоне буде зависно од ширине водотока:
- код ширине водотока до 6 м заштитна зона 2 м
- код ширине водотока од 6 - 12 м заштитна зона 4 м
- код ширине водотока од 12 – 20 м заштитна зона 4 – 8 м
- код ширине водотока, мочвара (бара) и језера веће од 20 м заштитна зона изнад 8 м
У заштитној зони су забрањени сви радови као и лагеровање шумских дрвних сортимената