Социјалне функције шума

Унапређивање социјалних функција шума
(за рекреацију, туризам, здравствену, естетску функцију, итд.)

 

Статус шума са социјалним функцијама


Социјалне функције шума постају значајније препознате и не укључују само рекреацију, већ квалитет живота у много ширим аспектима, тако да постају интегрални дио, између осталог, руралног живота. Захтјеви за рекреацијом, туризмом, истраживањима и другим функцијама ове групе, у шумама су повећани и постају све разноврснији. Међутим, квалитет животне средине је један од елемената који дефинише квалитет ових активности у природи. Усљед повећаног значаја и комплексности, као и потенцијалних конфликата са другим функцијама, социјалне функције шума, морају се разматрати много експлицитније него у прошлости. Повећана пажња и свијест о значају и конфликтности, захтјевају пажњу на различитим нивоима, од доношења одлука, просторног планирања и пројектовања до управљања специфичним подручјима.
Досадашњи однос према овој, дијелом, специфичној врсти користи и коришћења, углавном је био базиран на праву коришћења а никако и обавезама. Основна карактеристика објеката намјењених рекреативном и другим облицима коришћења, представља општу запуштеност. Пошто је то неспорно, основни проблем је идентификовање корисника. Само појединачни локалитети унутар већих шумских комплекса, у том смислу, имали су адекватан третман.
У оквиру разматрања питања намјене шума за рекреацију, туризам, здравствену и естетску функцију, планирање и управљање пејзажима, као и заштиту природе, неопходна је комплексна анализа. Програм истраживања и едукације обухвата неколико група, а фокус је усмјерен на:
1. Економске и социјалне вриједности шума за рекреацију, туризам у природи и друге
социјалне функције шума;
2. Могућности и захтјеве за рекреацијом и туризмом у природи, укључујући актуелно
коришћење;
3. Планирање и управљање социјалним функцијама шума.
У овај процес се морају укључити и велике, законски издвојене области са циљевима његе предјела, иако оне не дају основа за заштитне и рекреацине функције, него их само ревалоризују.
Треба радити катастар шума са којима се приоритетно газдује ради очувања социјалних функција, са приједлогом мјера.

 

Одрживо газдовање шумама са социјалним функцијама


Социјалне функције шума подразумијевају рекреацију, туризам, естетску улогу, повољан утицај на здравље људи, образовање, истраживање, одбрану земље, заштиту грађана и инфраструктуре.
Планирање, пројектовање и управљање шумама са социјалним функцијама подразумијева прикупљање, анализу и интерпретацију информација у вези физичких, еколошких, практичних и економских фактора који утичу на планирање и управљање у подручјима у којима се наведени процеси одвијају.
Обухватају сљедеће подгрупе: евалуацију метода за оцјену капацитета отпорности у односу на деградацију земљишног простора као и нови приступи у истраживањима на регионалном нивоу која су условљена различитим станишним условима; поређење степена посјећености и нијихове густине (фреквенције) у различитим подручјима као и квалитета понуда које су доступне посјетиоцима на терену. Посебна пажња треба да је посвећена захтевима посјетилаца а планирање прилагођено њиховим захтевима; методе прикупљања података за потребе планирања коришћења социјалних функција шума, укључујући и критике на досадашњи систем планирања. Ово укључује прикупљање података о очекивању посјетилаца у односу на простор у коме бораве; дизајнирање шума за рекреацију и туризам у природи у смислу подизања нових врста дрвећа које се користе у рекреацији. У истраживањима посебну пажњу треба посветити комбиновању шумарства , туризма и заштите природе; пројектовање и реконструција инфраструктуре која је, углавном, застарјела и у недовољној мјери задовољава савремене рекреативне и сигурносне захтјеве.
Треба урадити смјернице за газдовање шумама са приоритетним социјалним функцијама и конкретне мјере за газдовање шумама са приоритетним социјалним функцијама.