26.8. - Јавни конкурс за избор и именовање директора организационих дијелова

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора организационих дијелова  Јавног предузећа шумарства ''Шуме Републике Српске а.д. Соколац, и то за шумска газдинства:  „Бања Лука“ Бања Лука, „Оштрељ-Дринић“ Дринић, „Бирач“ Власеница, „Зеленгора“ Калиновик, „Врбања“ Котор Варош, „Мајевица“ Лопаре, „Лисина“ Мркоњић Град, „Јахорина“ Пале, „Височник“ Хан Пијесак, „Милићи“ Милићи и „Центар за сјеменско-расадничку производњу“ Добој.

Опис послова

Директори организационих дијелова обављају послове утврђене Статутом и другим актима ЈПШ ''Шуме Републике Српске''.

Мандат
    
Директоре организационих дијелова Јавног предузећа шумарства ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац именује директор Јавног предузећа на период од четири године.

 Општи услови

- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да испуњавају услов у погледу опште здравствене способности,
- да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања  конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или финансијском пословању који их чини неподобним за обављање послова директора организационих дијелова,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на њих не односи члан ИX став 1. Устава БиХ. (Да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији).

Посебни услови:

- висока стручна спрема, завршен факултет природног или друштвеног смјера,
- 5 година радног искуства у струци, од чега 3 године на руководним пословима,
- посједовање руководних и организационих способности

Потребни документи уз пријаву

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити:
- биографију о кретању у служби,
- овјерену копију дипломе,
- доказ о радном искуству,
- овјерену копију личне карте,
- љекарско увјерење о општој здравственој способности,
- потврду да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу уколико су били запослени у државној служби или изјаву да нису били запослени у државној служби,
- изјаву да нису под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији,
- увјерење о невођењу кривичног поступка које није старије од три мјесеца,
- програм рада за мандатни период,
- изјаву о сукобу интереса (образац изјаве кандидати потписују прије интервјуа у Јавном предузећу гдје ће добити потребан образац).
Изјаве морају бити овјерене од надлежног органа.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.
Прије интервјуа кандидати могу дати податке о ранијим руководиоцима од којих се могу добити препоруке и информације.

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично на протокол или препорученом поштом на адресу: ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац – Дирекција Јавног предузећа, Романијска 1, 71350 Соколац, са назнаком Комисија за избор и организациони дио на који се пријава односи.

Објављивање конкурса

Овај конкурс ће бити објављену у дневном листу ''Глас Српске'' и у "Службеном гласнику Републике Српске''.
 
                            

Нови документи

01. Dec 21
Одлука о прихватању понуде за набавку алата за аутомеханичаре путем Директног споразума за потребе ШГ 'Рибник'
01. Dec 21
Одлука о прихватању понуде за набавку ситног инвентара путем Директног споразума за потребе ШГ 'Рибник'
29. Nov 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3794-2/21 датум: 25.11.2021.године ШГ 'Рибник'
29. Nov 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4286-2/21 датум: 25.11.2021.године ШГ 'Врбања'
26. Nov 21
Поништење поступка набавке роба 'Хране и пића за потребе предузећа-репрезентација' за потребе ШГ 'Градишка'
26. Nov 21
Оглас бр.01/21 за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Градишка' 26.11.
24. Nov 21
Поништење поступка набавке робе - обогаћивање матичњака хортикултуре ЛОТ 2 за потребе 'ЦСРП'
24. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ГПС уређаја за потребе рада на терену на подручју ШГ 'Градишка'
24. Nov 21
Поновљени Оглас бр.11.16/09-0934-1241/21 - за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Сјемећ' 23.11.
24. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15-3736/21 од 23.11.2021.године ШГ 'Рибник'