4.3. - Јавни конкурс за коришћење осталих шумских производа

Јавни конкурс за коришћење осталих шумских производа у шуми и на шумском земљишту у власништву Републике Српске

 

I – Коришћење осталих шумских производа

Осталим шумским производима (недрвни шумски производи), сматрају се сви биотички производи, осим шумских дрвних сортимената, који могу да се сакупљају за исхрану и/или трговину, а односе се на: самоникле шумске биљке, производе животињског поријекла и производе неживе природе који се налазе у шуми и на шумском земљишту.
Под коришћењем осталих шумских производа подразумјева се коришћење, сакупљање, складиштење, обрада, паковање, транспорт и друге с тим у вези активности које се односе на остале шумске производе.
II – Право пријаве на конкурс

Право пријаве на конкурс имају правна лица и предузетници (комерцијални сакупљачи), који су регистровани за обављање горе наведених активности.

III – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс за коришћење осталих шумских производа потребно је доставити:

1. Рјешење о упису у судски регистар, (овјерена копија),
2. Овјерена копија  идентификационог броја (из пореске управе),
3. Овјерена копију ПИБ-а (регистрација обвезника ПДВ-а),
4. Увјерење надлежне пореске управе и управе за индиректно опорезивање о измиреним доспјелим пореским обавезама (директни и        
индиректни порези), (овјерене копије),
5. Подручје сакупљања ( навести шумско-привредно подручје),
6. За сваку врсту која се намјерава сакупљати, користити или стављати у промет, доставити списак и то латински и народни назив и предвиђене количине за 2015.  годину,
7. Доказ о посједовању  откупних станица, објеката или постројења за складиштење, прераду и промет осталих шумских производа, (власништво или закуп), (овјерена копија),
8. Листу ангажованих сакупљача  и доказ о проведеној обуци сакупљача (записник са проведене обуке),
9. Намјеравани степен прераде осталих шумских производа,
10. Кратак приказ досадашњег пословања.
(Овјерене копије не смију бити старије од три мјесеца)

IV – Објављивање конкурса

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на web страници ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац  www.sumers.org .

V – Рок за подношење пријава

Пријава се подноси ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац у року 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на адресу: Трг Републике Српске 8/XI, 78000 Бања Лука, с назнаком Јавни конкурс за коришћење осталих шумских производа – НЕ ОТВАРАТИ.

VI – Избор квалификованих понуђача

Избор ће се обавити у року  15 дана од дана затварања конкурса, у просторијама ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац.

VII – Дозвола за коришћење

Квалификованим понуђачима, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац ће издати дозволу (рјешење) за коришћење осталих шумских производа на период од једне године, у којој ће се прецизирати услови и начин сакупљања, дозвољене врсте и количине, достављање годишњих извјештаја и сл., а на основу одредби Правилника о условима коришћења осталих шумских производа и начину сакупљања њихових надокнада.

Јавни конкурс можете преузети овдје.

Нови документи

01. Dec 21
Одлука о прихватању понуде за набавку алата за аутомеханичаре путем Директног споразума за потребе ШГ 'Рибник'
01. Dec 21
Одлука о прихватању понуде за набавку ситног инвентара путем Директног споразума за потребе ШГ 'Рибник'
29. Nov 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3794-2/21 датум: 25.11.2021.године ШГ 'Рибник'
29. Nov 21
Поништење поступка набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-4286-2/21 датум: 25.11.2021.године ШГ 'Врбања'
26. Nov 21
Поништење поступка набавке роба 'Хране и пића за потребе предузећа-репрезентација' за потребе ШГ 'Градишка'
26. Nov 21
Оглас бр.01/21 за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Градишка' 26.11.
24. Nov 21
Поништење поступка набавке робе - обогаћивање матичњака хортикултуре ЛОТ 2 за потребе 'ЦСРП'
24. Nov 21
Одлука о избору најповољније понуде за набавку ГПС уређаја за потребе рада на терену на подручју ШГ 'Градишка'
24. Nov 21
Поновљени Оглас бр.11.16/09-0934-1241/21 - за продају шдс путем лицитације у ШГ 'Сјемећ' 23.11.
24. Nov 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.15-3736/21 од 23.11.2021.године ШГ 'Рибник'