РЕДОВНИ НАДЗОР ПРИМЈЕНЕ FSC СТАНДАРДА ОБАВЉЕН ОД СТРАНЕ SGS У ПЕРИОДУ ОД 26. ДО 30. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ

Редовни надзор примјене FSC стандарда обављен је у периоду 26. до 30. октобра 2020 године.

Надзор је обављен у шумским газдинствима „Романија“ - Соколац, „Врбања“ – Котор Варош, „Сјемећ“ - Рогатица, „Дрина“ – Сребреница, „Мајевица“ - Лопаре и „Маглић“ – Фоча.

Процес надзора садржавао је консултације са заинтересованим странама и процјену у шумским газдинствима.

ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац посједује цертификaт SGS-FM/COC 004338, чија је важност од 10. мартa 2018. године до 9. мартa 2023. године. Цертификат се односи на све површине шума и шумског земљишта које користи Јавно предузеће.

 

У Јавном предузећу „Шуме Републике Српске“ је организован групни систем FSC цертификације газдовања шумама. У том систему Јавно предузеће осигурава својим интерним процедурама да се сви чланови групе придржавају FSC стандарда, а цертификационо тијело које је издало цертификат методом узорка врши годишњи мониторинг Јавног предузећа.

На нивоу Јавног предузећа урађена је комплетна документација (процедуре и задужења) као и објашњења како процедура тако и одређених активности на терену.

Цертификација шума је процес у којем трећа (независна) страна даје писану гаранцију да је неки производ, процес и услуга у складу са одређеним захтјевима.

Основни ефекти који се очекују од Програма цертификације и чије испуњавање би задовољило захтјеве већине интересних група су сљедећи: заустављање могућих негативних утицаја који би довели до смањења шумских површина, побољшање квалитета газдовања шумама, несметан и бољи приступ свјетском тржишту, унапређење човјекове околине и бољи привредни и социјални развој.

Циљ FSC је промовисања еколошки одговорног, друштвено корисног и економски одрживог газдовања шумама.

Унапређење газдовања шумама након провођење процеса цертификације огледа се кроз процјену еколошко-социолошког утицаја активности газдовања у процесу планирања, заштите на раду и примјене сигурносних мјера током извођења радова и процедура мониторинга општих карактеристика шуме, пословања предузећа и осталих еколошко-социолошких аспеката.

Цертификат може издати само од FSC вијећа овлаштена организација (у случају Јавног предузећа  „Шуме Републике Српске“ то је SGS Словачка) која обавља инспекцију организације те увидом у документацију и стање на терену утврђује степен усклађености са стандардима. Вијеће за надзор шума (The Forest Stewardschip Council – FSC) је међународно тијело које појединим организацијама даје дозволу за издавање цертификата и гарантује за аутентичност њихових налаза.

Нови документи

24. Sep 21
Позив за услуге у шумарству број: 11.07/0906-1151/21 од 24.09.2021.године ШГ 'Зеленгора'
24. Sep 21
Поништење дијела набавке услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-3/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3273-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Врбања'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3286-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-2993-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Приједор'
24. Sep 21
Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3032-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Рибник'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у шумарству број: 06.1/0203-3285-2/21 датум: 23.09.2021.године ШГ 'Оштрељ-Дринић'
24. Sep 21
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга у шумарству број: 06.1/0203-3189-2/21 датум: 22.09.2021.године ШГ 'Градишка'
24. Sep 21
01 Плана набавки за 2021.годину ШГ 'Бања Лука' - измјена за услуге 24.09
24. Sep 21
09 План набавки за 2021.годину ШГ 'Врбања' - измјена и допуна за услуге 24.09