14.06. - ДОПУНСКИ ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 29. став 3. Закона о шумама (Службени гласник Републике Српске, број: 75/08), члана 12. став 3. Закона о измјенама и допунама закона о шумама (Службени гласник Републике Српске, број: 60/13) и Правилника о измјенама и допунама правилника о условима коришћења осталих шумских производа и начину сакупљања њихових надокнада (Службени гласник Републике Српске, број: 97/13), Корисник шума и шумског земљишта у својини Републике расписује:

Д О П У Н С К И Ј А В Н И К О Н К У Р С

за коришћење осталих шумских производа у шуми и на шумском земљишту у власништву Републике Српске, изузев ШПП „Горње дринско“, чији је корисник ШГ „Маглић“ са сједиштем у Фочи, ШПП „Чемерничко“ чији је корисник ШГ „Чемерница“ са сједиштем у Кнежеву, ШПП „Чајничко“ чији је корисник ШГ „Вучевица“ са сједиштем у Чајничу и ШПП „Романијско“, чији је корисник ШГ „Романија“ са сједиштем у Сокоцу

I – Коришћење осталих шумских производа

Осталим шумским производима (недрвни шумски производи), сматрају се сви биотички производи, осим шумских дрвних сортимената, који могу да се сакупљају за исхрану и/или трговину, а односе се на: самоникле шумске биљке, производе животињског поријекла и производе неживе природе који се налазе у шуми и на шумском земљишту.
Под коришћењем осталих шумских производа подразумијева се коришћење, сакупљање, складиштење, обрада, паковање, транспорт и друге с тим у вези активности које се односе на остале шумске производе.

II – Право пријаве на конкурс

Право пријаве на конкурс имају правна лица и предузетници (комерцијални сакупљачи), који су регистровани за обављање горе наведених активности.

III – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс за коришћење осталих шумских производа потребно је доставити:

1. Рјешење о упису у судски регистар, (овјерена копија),
2. Овјерена копија идентификационог броја (из пореске управе),
3. Овјерена копију ПИБ-а (регистрација обвезника ПДВ-а),
4. Увјерење надлежне пореске управе и управе за индиректно опорезивање о измиреним доспјелим пореским обавезама (директни и
индиректни порези), (овјерене копије),
5. Подручје сакупљања (навести шумско-привредно подручје),
6. За сваку врсту која се намјерава сакупљати, користити или стављати у промет, доставити списак и то латински и народни назив и предвиђене количине за 2019. годину,
7. Доказ о посједовању откупних станица, објеката или постројења за складиштење, прераду и промет осталих шумских производа, (власништво или закуп), (овјерена копија),
8. Листу ангажованих сакупљача и доказ о проведеној обуци сакупљача (записник са проведене обуке),
9. Намјеравани степен прераде осталих шумских производа,
10. Кратак приказ досадашњег пословања,
(Овјерене копије не смију бити старије од три мјесеца).

IV – Објављивање конкурса

Допунски јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на web страници ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац www.sumerepublikesrpske.org.

V – Рок за подношење пријава

Пријава се подноси ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац у року 15 дана од дана објављивања Допунског јавног конкурса на адресу: Трг Републике Српске 8/XI, 78000 Бања Лука, с назнаком Допунски јавни конкурс за коришћење осталих шумских производа – НЕ ОТВАРАТИ.

VI – Избор квалификованих понуђача

Избор ће се обавити у року 15 дана од дана затварања конкурса, у просторијама ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац.

VII – Дозвола за коришћење

Квалификованим понуђачима, ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац ће издати дозволу (рјешење) за коришћење осталих шумских производа на период од једне године, у којој ће се прецизирати услови и начин сакупљања, дозвољене врсте и количине, достављање годишњих извјештаја и сл., а на основу одредби Правилника о условима коришћења осталих шумских производа и начину сакупљања њихових надокнада.

                                                                                                                                                                               в. д.  ДИРЕКТОР-а

                                                                                                                                                                      Славен Гојковић, дипл. инж. шум.